Algemene Voorwaarden de woonboX

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de woonboX

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Nakoming en extra garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de woonboX worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de woonboX;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de woonboX;

4. Dag: kalenderdag;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de woonboX en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit de woonboX

de woonboX
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box D2800
2263 AB Leidschendam(geen  bezoekadres)

www.dewoonbox.nl

welkom@dewoonbox.nl

KvK-nummer: 08164858
Btw-identificatienummer: NL. 1282.47.010


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de woonboX en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de woonboX en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6.. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige beschrijving van de aangeboden producten, zonder specifieke vermelding van de inhoud en uiterlijk van het product. De woonboX betreft een verrassing box waarbij de specifieke inhoud voorafgaand aan de aankoop niet vermeld zal worden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Via digitale wegen (website, Facebook en Instagram) wordt gebruik gemaakt van een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de woonboX niet.  

3. Handgemaakte producten kunnen per stuk in kleur en vorm verschillen binnen de betreffende collectie.

4. Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Het aanbod is vrijblijvend. De woonboX is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen; 

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de woonboX de prijs garandeert;

- de overeenkomst na de totstandkoming van de aankoop van het product wordt in digitale vorm per e-mail naar de klant verstuurd;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de woonboX onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de woonboX is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de woonboX passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de woonboX daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De woonboX kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de woonboX op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De woonboX zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het email adres van de woonboX waar de consument met klachten terecht kan order@dewoonbox.nl

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de woonboX deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht / bedenktijd

Bij levering van producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product, door de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger. De woonboX mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. Gedurende de bedenktijd is de consument verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en- indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de woonboX verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het is alléén mogelijk om complete boxen te retourneren, geen enkele producten tenzij er sprake is van breuk.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de woonboX. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier dat te vinden is op de website van de woonboX. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld doormiddel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product niet aan de woonboX heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de woonboX.

2. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de woonboX of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten zijn door de woonboX uitgesloten van het herroepingsrecht:

1. losse/enkele producten uit de woonboX, artikel 6. lid 2. Alleen de complete box kan retour gestuurd worden.

2. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de woonboX geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3. producten die door de woonboX tot stand zijn gebracht overeenkomstig aan specificaties van de consument;

b. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. producten die snel bederven of een korte houdbaarheid hebben;

d. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

f. losse kranten en tijdschriften;

g. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de woonboX producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de woonboX geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de woonboX dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de woonboX niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De woonboX staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de woonboX er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de woonboX, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de woonboX kan doen gelden.  

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de woonboX komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van producten.

5. De garantie geldt niet indien:

a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De woonboX zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de woonboX kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform lid 3 zal de woonboX het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de woonboX zich inspannen om voor een vervangend product te zorgen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de woonboX.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de woonboX tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de woonboX bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij aanschaf van de woonboX.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de woonboX te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de woonboX behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De woonboX beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig aan deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de woonboX.

3. Bij de woonboX ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de woonboX binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

5. Een klacht schort de verplichtingen van de woonboX niet op, tenzij de woonboX schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de woonboX, zal de  woonboX naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de woonboX en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.