PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De woonboX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: welkom@dewoonbox.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Webwinkelsoftware

BAHA SITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Onze webwinkel is ontwikkeld met software van BAHA SITE Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. BAHASITE  is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.  BAHASITE is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. BAHA SITE maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je  gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. BAHA SITE behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.


Webhosting                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wij versturen onze bevestigingsmails en de  e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je een uitschijf  link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën  die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio . Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je  naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek                                                                                                                                                                                                                                                                         PostNL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.                                                                              DPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens me DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden                                                                                                                                                                                                                                                                        Jortt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Nijsink administratie kantoor. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je  bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je  persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Jortt en administratiekantoor Nijsink zijn tot geheimhouding verplicht en zal je  gegevens vertrouwelijk behandelen. Beide partijen gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking                                                                                                                                                                                                                                                           Algemeen doel van de verwerking                                                                                                                                                                                                                                                             Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je  op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

Automatisch verzamelde gegevens                                                                                                                                                                                                                                                     Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek                                                                                                                                                                                                                                   In voorkomende gevallen kan de woonboX op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wij bewaren je gegevens zolang je klant  van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.                                                                                                                                                            

Je rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je  als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën  van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

  • Je heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.Inzagerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht                                                                                                                                                                                                                                                                                             Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking                                                                                                                                                                                                                                                     Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                                              Je hebt  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je  op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën  van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten                                                                                                                                                                                                                                                          Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van de woonboX. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën  van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je  gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.                                                                                                                                                                                                             

Cookies & Cookies van derde partijen                                                                                                                                                                                                                                                              In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid                                                                                                                                                                                                                                                              Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
www.dewoonbox.nl

Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box D2800
2263 AB Leidschendam (geen bezoekadres!)

Brigitte is de functionaris, gegevensbescherming van De WoonboX. Ze is  te bereiken via e-mail: brigitte@dewoonbox.nl

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 20 mei 2018.